Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2018

din 13/12/2018

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1062 din 14/12/2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Luând în considerare situaţia excepţională cauzată de necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la modalitatea de dobândire/încetare a calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care realizează unele venituri prevăzute de Codul fiscal,
ţinând cont de faptul că persoanele care realizează venituri asupra cărora se datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului fiscal, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiilor fiscale,
având în vedere faptul că pentru persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care depun declaraţia unică prevăzută de Codul fiscal, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declaraţia unică reglementată de Codul fiscal, respectiv data de 31 decembrie a aceluiaşi an, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare,
se impune intervenţia legislativă de urgenţă, astfel încât pentru persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili, pentru care contribuţia se reţine prin stopaj la sursă, calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate să fie cuprinsă între două termene succesive de depunere a declaraţiilor fiscale.

Întrucât în lipsa unei astfel de reglementări, începând cu data de 1 ianuarie 2019 şi până la noul termen de depunere al declaraţiilor, 15 martie 2019, persoanele mai sus menţionate nu mai pot face, în acest interval, dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
în considerarea faptului că în lipsa acestor reglementări, acestor persoane nu li se vor aplica în mod unitar ca şi celorlalţi asiguraţi prevederile incidente, astfel încât să poată beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
întrucât în lipsa luării unor astfel de măsuri, cei afectaţi sunt persoane asigurate prin efectul legii, având în vedere că după depunerea declaraţiilor unice, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se va plăti pentru întreg anul 2019,
în considerarea faptului că statul are obligaţia respectării Constituţiei, ca şi garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii, şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,
pentru a asigura acces neîntrerupt la medicamente a categoriilor de persoane prevăzute în legi speciale, indiferent dacă acestea realizează sau nu alte venituri decât drepturile băneşti acordate de aceste legi, având în vedere faptul că este necesară asigurarea aceleiaşi medicaţii pentru tratarea afecţiunilor,
în condiţiile în care, potrivit reglementărilor actuale, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de casele de asigurări de sănătate numai cu unităţi sanitare autorizate şi acreditate sau, după caz, înscrise în procesul de acreditare şi având în vedere că în prezent nu sunt acreditate sau înscrise în procesul de acreditare toate unităţile sanitare,
având în vedere că începând cu data de 1 ianuarie 2019, în lipsa modificărilor aduse prin prezentul act normativ, ar rezulta o diminuare majoră a numărului unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi implicit o restricţionare a accesului pacienţilor la serviciile medicale acordate de către unităţile sanitare care nu sunt acreditate/înscrise în procesul de acreditare,
ţinând cont că, prin acest demers, Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare astfel încât să existe continuitate în acordarea serviciilor medicale pentru persoanele asigurate,
întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a unităţilor sanitare, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţe medicale de calitate pacienţilor,
având în vedere situaţia excepţională cauzată de un număr mare de furnizori de servicii medicale neacreditaţi, pentru a se preîntâmpina blocaje în furnizarea serviciilor medicale către populaţie, se impune instituirea posibilităţii încheierii în anul 2019 a procesului de acreditare a acestora şi, implicit, încheierii contractelor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în condiţiile legii,
astfel încât se impune reglementarea de urgenţă şi pentru anul 2019 a unei măsuri tranzitorii, prin instituirea posibilităţii încheierii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, de către casele de asigurări de sănătate, a contractelor de furnizare de servicii medicale cu unităţile sanitare autorizate şi evaluate, potrivit legii.

Întrucât în situaţia neadoptării de urgenţă a acestei măsuri, începând cu data de 1 ianuarie 2019, s-ar limita accesul asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente în unele zone în care nu există alte alternative de acordare a asistenţei medicale şi/sau nu ar mai putea fi asigurat accesul neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente,
este necesară reglementarea urgentă a unui mecanism de contractare şi decontare din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a medicamentelor, serviciilor medicale şi investigaţiilor paraclinice eliberate de medicii de specialitate care nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru a se asigura astfel utilizarea în mod eficient a fondurilor.

Pentru a evita apariţia aplicării în mod discriminatoriu a acestor prevederi se impune armonizarea legislaţiei incidente în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât să existe o normă unitară în ceea ce priveşte specialităţile care fac obiectul biletelor de trimitere, respectiv în conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală,
în caz contrar nefiind asigurat un cadru unitar de încheiere şi derulare a contractelor cu medicii specialişti, alţii decât cei care furnizează servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru eliberare de bilete de trimitere pentru consultaţii şi investigaţii paraclinice gratuite, respectiv reţete gratuite sau compensate,
ceea ce ar conduce la discrepanţe majore în acordarea serviciilor medicale către persoanele asigurate, care au dreptul la acelaşi pachet de servicii de bază,
ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii asiguraţilor, prin neasigurarea accesului în timp util la serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 222, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei, prevăzută la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz."

2. La articolul 244, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 242 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevăzute în actele normative de la art. 224 alin. (1) lit. d) şi e), se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului- cadru şi ale normelor sale de aplicare."

3. La articolul 249, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, în anul 2019, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii."

4. La articolul 267, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(22) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare."

5. La articolul 386, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 3 luni de la data aprobării bugetului de stat pe anul 2019."

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Sorina Pintea
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 13 decembrie 2018.

Nr. 109.