Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Adresă Spitalul Județean de Urgență Slatina

Solicitare Spitalul Județean de Urgență Slatina colaborare medici


Lista medicilor de familie din județul Teleorman afiliați la proiectul LIVE(RO)-2 SUD

Lista medicilor de familie din județul Teleorman afiliați la proiectul LIVE(RO)-2 SUD (Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, SMIS: 136208, în baza contractului de finanțare POCU/755/4/9/136208.)


ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI în proiectul LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C, anunță lansarea, începând cu 14 iulie 2022, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C. În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Giurgiu și Teleorman.

Mai multe detalii

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Giurgiu sau Teleorman; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 50% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.
Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:
1. Consultația preventivă
2. Consultație efectuare procedură testare
3. Consultație post efectuare procedură testare.
Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 12 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Pentru mai multe informații: 0752 019 564, email: afiliere_sud@arasnet.ro

https://arasnet.ro/2022/07/14/afiliere-cabinete-de-medicina-de-familie-pacienti-jud-giurgiu-si-teleorman/


Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 12/2022

Decizia nr. 12/2022 pentru abrogarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare


Decizia Colegiului Medicilor Teleorman privind taxele percepute

Decizia nr. 41/18.11.2021 privind taxele percepute de către Colegiul Medicilor Teleorman


Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 5/2022

Decizia nr. 5/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România


Informare legislativă cu privire la eliberarea certificatului medical constatator al decesului


Informare legislativă pentru medicii pensionari

Explicații/interpretarea textului de lege

Potrivit art. 391, alin. (1) teza I din legea nr. 95/2006 așa cum a fost modificată prin OG nr. 18/2021 medicii se pensionează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aceasta reprezintă regula.

Potrivit tezei a doua a aceluiași articol la cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Modalitatea de menținere în activitate până la vârsta de 67 de ani este descrisă în continuare de alin (1), art. 392. Astfel menținerea în activitate până la 67 se ani se realizează în baza unei cereri pe care medicul titular urmează să o depună la unitatea angajatoare sau în baza unei notificări pe care o depune la casa de asigurări cu care se află în relație contractuală, cererea/notificarea se depune cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice.

Mai multe detalii

Cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi, la pct. VI din Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 au fost prevăzute dispoziții tranzitorii potrivit cărora:

OG nr. 18/2021 prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua și a treia din Legea nr. 95/2006 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ordonanței (data publicării fiind 31 august 2021), în acest termen medicii care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care au împlinit sau au mai puțin de 15 zile până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice au obligația să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află în contract. Aceste cereri vor fi soluționate în baza prevederilor art. 391, alin (1) înainte de modificare.

Potrivit vechii reglementări, cererile privind menținerea în activitate trebuiau depuse la angajator cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Potrivit dispozițiilor tranzitorii din OG nr. 18/2021 s-a dat posibilitatea depunerii acestor cereri și cu un termen mai scurt, respectiv de 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard.

Noutatea actualei reglementări este notificarea caselor de asigurări de către medicii care nu au calitatea de angajat dar lucrează în contract cu casa de asigurări.

Alin. (3), (4), (5) și (6) ale art. 391 reprezintă excepții atât de la regula generală, respectiv pensionarea potrivit Legii nr. 263/2010, cât și de la excepția prevăzută de alin (1) respectiv 67 de ani. Prin urmare:
- medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, în unitățile sanitare publice își pot desfășura activitatea până la 70 de ani, la cerere, peste vârsta de 70 de ani medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei de Științe Medicale, membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare, peste limita de vârstă prevăzută la (1), (65 de ani sau 67 la cerere) medicii pot profesa în continuare în unități sanitare private în baza certificatului de membru și a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv, în unitățile sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege (65 de ani sau 67 la cerere), la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al CMR eliberat prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.
- medicii deținuți sau internați din motive politice și care se încadrează în condițiile prev. de Decretul-lege nr. 118/1990 din motive politice sau medicii care au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori cei care au fost împiedicați sa își reia activitatea profesională pot fi menținuți în activitate în baza certificatului anual de sănătate.

La alineatul (7) sunt prevăzute incompatibilități ale medicului ce a depășit vârsta de pensionare cu diferite funcții, incompatibilități de altfel prevăzute în mod expres în legislația ce reglementează funcții în cauză – funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.

Alineatul (8) cuprinde prevederi ce reglementează modalitatea de continuare a activității, după împlinirea vârstei de 67 ani. Astfel continuarea activității după 67 de ani pentru medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București se realizează cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate.

Prin noua modificare practic a dispărut avizul emis de comisia formată din reprezentanții celor 3 autorități – CNAS,DSP,CMR – având în vedere modificarea alin.1, care prevede doar notificarea casei de asigurări de sănătate.

Din coroborarea textelor de lege aplicabile, respectiv Legea nr. 95/2006 și Legea nr. 263/2010, medicii se pensionează în temeiul Legii nr. 263/2010 când îndeplinesc condițiile de vârstă și stagiul de cotizare și își pot continua activitatea până la vârsta de 67 de ani cu respectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 95/2006.


Decizia Nr. 7 din 25.06.2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România privind acordarea unor credite EMC

Decizia Nr. 7 din 25.06.2021


Intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8274/27.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Dr. Bojde Anna, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. BOJDE ANNA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Bojde Anna


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8282/ 27.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei LICĂ DOINA, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare LICĂ DOINA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8200/26.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Dr. Pap Gyorgy, în calitate de reprezentant legal al SC VITANIRAJ SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pap Gyorgy


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8006/20.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Todoran Geta Mariana, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. TODORAN GETA MARIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Todoran Geta Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8036/21.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Brebenciuc Ana, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Brebenciuc Ana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8037/21.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Dr. Popa Aurelia, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. POPA AURELIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Popa Aurelia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.8005/20.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Lokodi Edit, în calitate de reprezentant legal al CMI DR.LOKODI EDIT, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Lokodi Edit


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7841/14.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Dr. Ruba Călin-Silviu, în calitate de reprezentant legal al SCM DR. RUBA CĂLIN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ruba Călin-Silviu


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7828/ 13.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Dr. Reszler Ecaterina, în calitate de reprezentant legal al CMI DR.RESZLER ECATERINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, _care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Reszler Ecaterina


Mai multe intenții cesionare/vânzare

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. inregistrare CMR: 7631/06.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor LUPAȘCU GHEORGHE, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. LUPAȘCU GHEORGHE, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. LUPAȘCU GHEORGHE


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7608/05.09.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a doamnei Dr. Ursu Mariana, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. URSU MARIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ursu Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. inregistrare CMR: 7361/25.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei PĂTRUȚOIU RAMONA LINDA, în calitate de reprezentant legal al SC DR. PĂTRUȚOIU MARIA-LIVIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare PĂTRUȚOIU RAMONA LINDA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. inregistrare CMR: 7366/25.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Dr. COZA MARIA, în calitate de reprezentant legal al CMI DR.COZA V. MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. COZA MARIA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. inregistrare CMR: 7370/25.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei ROMAGNO-SIORDIA ANDRADA, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. CHIOSA VIORICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. CHIOSA VIORICA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr 7292/22.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. POSTELNICU-BARBU MARIA, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. POSTELNICU-BARBU MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. POSTELNICU-BARBU MARIA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr 7247/18.08.2022 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului Iuhasz Alexandru, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Iuhasz Alexandru


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 7265/19.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Onicescu Gabriela Nicoleta, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Onicescu Gabriela Nicoleta


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7191/17.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionarea a domnului Dr. Cojocaru Ciprian-Mihail, în calitate de reprezentant legal al SC MEDING GRUP SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Cojocaru Ciprian-Mihail


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7187/17.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Bâldea Ileana, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Bâldea Ileana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7084/11.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a doamnei Dr. Măgureanu Mureșan Alexandrina, în calitate de reprezentant legal al CMM FAMILIE, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Măgureanu Mureșan Alexandrina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7064/11.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei dr. Candrea Niculina, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Candrea Niculina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.7009/09.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Petruț Lucia Marina Denisa, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. PETRUȚ LUCIA MARINA DENISA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Petruț Lucia Marina Denisa


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 7019/10.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Zară Marius Dan, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Zară Marius Dan


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6710/02.08.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Dr. Hoadrea Florin, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. HOADREA FLORIN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Hoadrea Florin


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6601/27.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a spațiului medical a doamnei doctor SERB ELENA, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. SERB ELENA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6560/27.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului Popescu Ilarie., în calitate de moștenitor al CMI DR. POPESCU ELENA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. POPESCU ELENA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6582/27.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Dr. Chawi Ahmad, în calitate de reprezentant legal al SC DR. CHAWI AHMAD SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Chawi Ahmad


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6488/26.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Dragnea Elena, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. DRAGNEA ELENA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Dragnea Elena


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6506/26.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Petrescu Mariana, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Petrescu Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6456/25.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Gheorghiu Radu, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Gheorghiu Radu


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6461/25.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Ispas Stela, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ispas Stela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6426/22.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Ion Iliena Simona, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. ION ILIENA SIMONA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ion Iliena Simona


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6371/20.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a spațiului medical a domnului Părduț Viorel, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Părduț Viorel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6320/18.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Lică Doina, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. LICĂ DOINA , în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Lică Doina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6265/15.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Covrig Mariana, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. COVRIG MARIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Covrig Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6280/15.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Dr. Kovacs Attila, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. DR. KOVACS ATTILA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Kovacs Attila


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6215/14.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Dr. Rotaru Lucian, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Rotaru Lucian


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6174/12.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Păduraru Angela, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. PĂDURARU ANGELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Păduraru Angela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6138/11.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Cichi Daniel, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare dr. Cichi Daniel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6126/08.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Dr. Vamoșiu Ana, în calitate de reprezentant legal al CMI DR.VAMOȘIU ANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Vamoșiu Ana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6030/08.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Scurtu Doina, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Scurtu Doina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.6029/08.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Scurtu Aurel, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Scurtu Aurel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.5958/06.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Lorincz Stella, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. LORINCZ STELLA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Lorincz Stella


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 5940/05.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare/cesionare a doamnei Dr. Stoica Doina, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. STOICA DOINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Stoica Doina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 5941/05.07.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare/cesionare a doamnei Dr. Mihăescu Vasilica, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. MIHĂESCU VASILICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Mihăescu Vasilica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.5837/30.06.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Parfenie Andrada Mihaela, în calitate de moștenitor al CMI DR. VULTUR LUCICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. VULTUR LUCICA


Cu considerație,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00; Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro
Web: www.cmr.ro


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii