Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Informare legislativă cu privire la eliberarea certificatului medical constatator al decesului

Codul de Procedură Penală din 2010

PARTEA GENERALĂ > TITLUL IV Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii > CAPITOLUL VII Expertiza și constatarea

Art. 185. - (1) Autopsia medico-legală se dispune de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată, în caz de moarte violentă ori când aceasta este suspectă de a fi violentă sau când nu se cunoaște cauza morții ori există o suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracțiune ori în legătură cu comiterea unei infracțiuni. În cazul în care corpul victimei a fost înhumat, este dispusă exhumarea pentru examinarea cadavrului prin autopsie.
(2) Procurorul dispune de îndată efectuarea unei autopsii medico-legale dacă decesul s-a produs în perioada în care persoana se află în custodia poliției, a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în timpul internării medicale nevoluntare sau în cazul oricărui deces care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, a aplicării torturii sau a oricărui tratament inuman.
(3) Pentru a constata dacă există motive pentru a efectua autopsia medico-legală, organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate solicita opinia medicului legist.
(4) Autopsia se efectuează în cadrul instituției medico-legale, potrivit legii speciale.
(5) La efectuarea autopsiei medico-legale pot fi cooptați și specialiști din alte domenii medicale, în vederea stabilirii cauzei decesului, la solicitarea medicului legist, cu excepția medicului care a tratat persoana decedată.
(6) Cu ocazia efectuării autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode legale pentru stabilirea identității, inclusiv prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic judiciar.
(7) Organul de urmărire penală trebuie să încunoștințeze un membru de familie despre data autopsiei și despre dreptul de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la efectuarea autopsiei.
(8) Medicul legist care a efectuat autopsia întocmește un raport de expertiză, care cuprinde constatările și concluziile sale cu privire la:
a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, dacă identitatea nu este cunoscută;
b) felul morții;
c) cauza medicală a morții;
d) existența leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura agentului vulnerant și legătura de cauzalitate dintre leziunile traumatice și deces;
e) rezultatele investigațiilor de laborator efectuate asupra probelor biologice prelevate de la cadavru și a substanțelor suspecte descoperite;
f) urmele biologice găsite pe corpul persoanei decedate;
g) data probabilă a morții;
h) orice alte elemente care pot contribui la lămurirea împrejurărilor producerii morții.

Ministerul Justiției - MJ
Ordinul nr. 1134/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale În vigoare de la 19 septembrie 2000

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 19 septembrie 2000.
Formă aplicabilă la zi, 20 octombrie 2021.
Nr. 1.134/255
Ministerul Justiției
Ministerul Sănătății
Ministru de stat, ministrul justiției, și ministru de stat, ministrul sănătății, având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, emit următorul ordin:
Articol unic. - Se aprobă Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

ANEXĂ

Ministerul Justiției - MJ
Norma procedurală privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale din 25.05.2000
Parte integrantă din Ordin 255/2000, Ordin 1134/2000 În vigoare de la 19 septembrie 2000
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 459 din 19 septembrie 2000.
Formă aplicabilă la zi, 20 octombrie 2021.

Art. 34. - (1) Constatarea și expertiza medico-legală pe cadavru implică:
a) examinări la locul unde s-a găsit cadavrul sau în alte locuri, pentru constatarea indiciilor privind cauza morții și circumstanțele ei;
b) examinarea exterioară a cadavrului și autopsia, inclusiv exhumarea, după caz;
c) examinări complementare de laborator, cum ar fi cele histopatologice, bacteriologice, toxicologice, hematologice, serologice, biocriminalistice.

(2) Autopsia medico-legală a cadavrului se efectuează la solicitarea organelor judiciare, numai de către medicul legist, fiind obligatorie în următoarele cazuri:
1. moarte violentă, chiar și atunci când există o anumită perioadă între evenimentele cauzale și deces;
2. cauza morții nu este cunoscută;
3. cauza morții este suspectă. Un deces este considerat moarte suspectă în următoarele situații:
a) moarte subită;
b) decesul unei persoane a cărei sănătate, prin natura serviciului, este verificată periodic din punct de vedere medical;
c) deces care survine în timpul unei misiuni de serviciu, în incinta unei întreprinderi sau instituții;
d) deces care survine în custodie, precum moartea persoanelor aflate în detenție sau private de libertate, decesele în spitalele psihiatrice, decesele în spitale penitenciare, în închisoare sau în arestul poliției, moartea asociată cu activitățile poliției sau ale armatei în cazul în care decesul survine în cursul manifestațiilor publice sau orice deces care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, cum este suspiciunea de tortură sau oricare altă formă de tratament violent sau inuman;
e) multiple decese repetate în serie sau concomitent;
f) cadavre neindentificate sau scheletizate;
g) decese survenite în locuri publice sau izolate;
h) moartea este pusă în legătură cu o deficiență în acordarea asistenței medicale sau în aplicarea măsurilor de profilaxie ori de protecție a muncii;
i) decesul pacientului a survenit în timpul sau la scurt timp după o intervenție diagnostică sau terapeutică medico-chirurgicală.

(3) Autopsia cadavrului, respectiv a părților de cadavru sau a pieselor scheletice, se efectuează numai în cazul în care organele judiciare pun la dispoziție medicului legist:
a) ordonanța procurorului sau încheierea instanței de efectuare a autopsiei, care conține obiectivele acesteia;
b) procesul-verbal de cercetare la fața locului;
c) copia de pe foaia de observație clinică completă, în cazul persoanelor decedate în cursul spitalizării.

Art. 45. - (1) Decesul unei persoane sau al unui nounăscut, indiferent de cauza morții, poate fi constatat numai de către un medic care are dreptul de liberă practică.
(2) Certificatul de deces se eliberează numai după apariția semnelor de moarte reală și numai după trecerea a 24 de ore de la deces.
(3) Eliberarea certificatului de deces nu se poate face fără examinarea externă a cadavrului de către medic. În cazul constatării, cu această ocazie, a unor situații prevăzute la art. 34 alin. (2) medicul are obligația să refuze eliberarea certificatului de deces și să solicite organelor judiciare o autopsie pentru elucidarea cauzei morții.

Art. 46. - În cazul în care medicul anatomopatolog al unei instituții sanitare efectuează o autopsie și constată cu această ocazie existența unor situații prevăzute la art. 34 alin. (2), oprește lucrarea începută și anunță organul judiciar competent.

Parlamentul României
Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

În vigoare de la 03 aprilie 2003
Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 25 martie 2014.
Formă aplicabilă la zi, 20 octombrie 2021.

Art. 10. - (1) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale și unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum și decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.25/04/2019 - Derogare prin Lege 254/2017.
(2) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secții sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, și nici decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecțiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces.
(3) Pentru pacienții cu afecțiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condițiile în care aparținătorii nu au nicio rezervă asupra bolii și tratamentului aplicat și își asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul șefului de secție unde a fost internat decedatul, al medicului curant și al șefului serviciului de anatomie patologică.

Art. 11. - În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicații medico-legale prevăzute de lege, șeful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anunță în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituția de medicină legală, potrivit competenței teritoriale prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare. Aceeași procedură se realizează și pentru decedații neidentificați și pentru cetățenii străini decedați în spital.

Guvernul României
Hotărârea nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

În vigoare de la 01 iulie 2021
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 28 iunie 2021.
Formă aplicabilă la zi, 20 octombrie 2021.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) și d) și al art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.

PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, Elena Tudose,
secretar de stat Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adrian Gheorghe
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă p.
Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat p.
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ramona Moldovan
secretar general
București, 26 iunie 2021.

Nr. 696.

ANEXA Nr. 1
Pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază

CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii
A. Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară
1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1. servicii medicale pentru situațiile de urgență medicochirurgicală;
1.2. supraveghere și depistare de boli cu potențial endemoepidemic;
1.3. consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lăuziei;
1.4. consultații de planificare familială;
1.5. servicii de prevenție;
1.6. activități de suport.
1.1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medicochirurgicală: asistență medicală de urgență - anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie.
1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației, depistare de boli cu potențial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienicosanitare specifice, după caz.
1.3. Consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lăuziei Acestea includ luarea în evidență a gravidei, supravegherea sarcinii și urmărirea lăuzei. Consultațiile pentru urmărirea lăuzei la externarea din maternitate și la 4 săptămâni de la naștere se acordă la domiciliu.
1.4. Consultațiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială includ: a) consilierea persoanei privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive.
1.5. Servicii de prevenție
1.6. Activități de suport Acestea includ examinarea pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, în condițiile stabilite prin norme.
2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie, precum și costurile altor activități de suport, altele decât cele prevăzute la subpct. 1.6.

NOTĂ:
Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condițiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Ordinul nr. 436-2020 pentru aprobarea protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus SARS-COV2
Protocolul specific privind managementul în caz de deces al pacientilor infectați cu noul coronavirus SARS COV2 din 09.04.2021