Ministerul Sănătăţii

 
Ordin nr. 1162/2010

din 31/08/2010
Versiune actualizata la data de 16/07/2019

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul


 

    ___________
@Text actualizat la data de 16.07.2019. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul nr. 1255/2015
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 20/10/2015.
- Ordinul nr. 1530/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 29/12/2017.
- Ordinul nr. 1049/2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 16/07/2019.

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A./9.066 din 25 august 2010,
    având în vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - În sensul prezentului ordin, conducătorii auto se clasifică în două grupe:
   a) grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 şi BE;
   b) grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E.
   Art. 3. - (1) Examinarea medicală în vederea obţinerii permisului de conducere a unui autovehicul sau pentru schimbarea acestuia se realizează astfel:
   a) candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor prevăzute în grupele 1 şi 2 sunt obligaţi să efectueze un examen medical în scopul depistării uneia sau a mai multor afecţiuni prevăzute în normele minime cuprinse în anexă;
   b) candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligaţi să efectueze examinările medicale înainte de eliberarea iniţială a permisului de conducere; ulterior, conducătorii auto sunt obligaţi să efectueze examinările medicale ori de câte ori permisul de conducere este reînnoit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
   (2) Modelul de fişă de examinare medicală a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere pentru grupele 1 şi 2, precum şi a conducătorilor de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
    Art. 3. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1049/2019 începând cu 16.07.2019.

   Art. 4. - La data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 5. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
*
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 26 august 2009.

   

Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila    Bucureşti, 31 august 2010.
    Nr. 1.162.

   
ANEXA Nr. 1

   
NORME MINIME

privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

    ___________
   *) Potrivit art. I, pct. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1049/2019, pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului sănătăţii nr.1530/2017, Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2015, Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, se modifică şi se completează.
    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin punctul 3. din Ordin nr. 1049/2019 începând cu 16.07.2019.

   
ANEXA Nr. 2
 

    Judeţul . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . .
    Unitatea sanitară . . . . . . . . . .

   
FIŞA MEDICALĂ
pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

   A. Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . .
    Sexul . . . . . . . . . ., data naşterii: anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . .
    Locul naşterii: localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .,
    Fiul/Fiica lui . . . . . . . . . . şi al/a . . . . . . . . . .
    Domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
    C.I./B.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberată/eliberat de . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . .
   B. Rezultatele examinărilor medicale
   

Specialitatea Nr. fişă/ reg. consultaţii Data examinării Afecţiuni depistate Concluzii Apt/Inapt conducere auto Semnătura şi parafa medicului examinator Observaţii
Medicină internă
Ortopedie şi traumatologie
Neurologie
Psihiatrie
Oftalmologie
Otorinolaringologie

   C. Menţiuni
   1. Solicitantul declară în scris că în situaţia în care va fi diagnosticat cu o afecţiune incompatibilă cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie va informa unitatea de asistenţă medicată ambulatorie care a emis fişa medicală asupra situaţiei respective.
   2. Valabilitatea rezultatelor examinărilor medicale prevăzute la lit. B este de 6 luni de la data emiterii fişei medicale de către unitatea de asistenţă medicală ambulatorie autorizată.
    ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost introdusă prin punctul 3. din Ordin nr. 1049/2019 începând cu 16.07.2019.